Det kan en arkitekt hjælpe dig med

De vigtigste elementer for arkitekter er rum, form og funktion samt byggetekniske principper.

Som arkitekt har man evnen til at analysere muligheder. Man skal have en kunstnerisk evne til at formgive, men også en viden om konstruktion, ressourceforbrug og klima. Mange forbinder arkitektstudiet med en kreative proces, hvor man forestiller sig arkitektens visioner og arbejdet med skitser og modeller.

Men arkitektens arbejde har langt flere nuancer. Foruden den kreative idéudvikling skal arkitekten kunne forhandle med myndighederne i forbindelse med byggetilladelser og lokalplaner. Og ligeledes have en dialog med bygherrerne og forstå ingeniørens og entreprenørens arbejde, så det er muligt at følge byggeprocessen.

Arkitekten har som oftest rollen som projektleder i forhold til ingeniørerne. Det gængse forløb indenfor et byggeri er, at arkitekten eller bygningskonstruktøren projekterer et forslag som herefter godkendes af bygherren.

Dette sker i samarbejde med en ingeniør. Arkitekten eller bygningskonstruktøren vælger, med mindre andet er givet, hvilke entreprenører, der skal udføre de forskellige entrepriser f.eks. valg af murer, tømrer, VVS mm. Herefter udarbejdes en tidsfølgeplan, som indeholder skæringspunkter, hvor forskellige delentrepriser skal være færdige.

Gennem løbende byggemøder holdes parterne orienteret om byggeriets fremskreden, overholdelse af tidsfrister, eventuelle problemer mm. Sammen med byggepladsleder eller bygningskonstruktør kan arkitekten følge byggeriets gang for at sikre sig, at opgaven bliver udført tilfredsstillende.

Arbejdet som arkitekt kan foregå selvstændigt og/eller i en tegnestuesammenhæng i et arkitektfirma. I forbindelse med kontrahering med bygherren udarbejder man en kontrakt, hvor omfanget af ydelserne aftales.

Den væsentligste fase er skitseprojekt, hvilket er det første bygherren køber. Den næste fase er det man kalder projektforslag (myndighedsprojekt.). For større byggerier købes der som oftest et hovedprojekt af rådgiverteamet (arkitekt og ingeniør.).

At forstå en opgave

Arkitekter skal have evnen til at analysere en given opgave som Arkitema. Der vil typisk være krav fra den kommende ejer og bygherre – vedrørende bygningens funktioner, placering og indretning.

Ligeledes skal arkitekten forholde sig til byggeriets økonomi og de givne tidsrammer for projektet. Hvad er det for en bygning, og hvad skal den bruges til? Hvilke opgaver skal løses før bygningen fungerer? Hvilke faciliteter skal bygningen have, og hvilke rum skal bygningen indeholde? Alle disse spørgsmål skal en arkitekt kunne forholde sig til.

For at forstå bygningens vilkår må arkitekten opleve stedet, hvor huset skal bygges.

?