• ID:
  • 40491
  • Pagerank:
  • N/A
  • Beskrivelse:
  • Nov? unik?tna slu?ba jedlodomov.sk umo??uje r?chle a pohodln? on-line objedn?vanie jedla z don?kov?ch slu?ieb na celom Slovensku, bez uskuto?nenia telef?nneho hovoru. Iba u n?s si m??ete objedn?va? jednoduch?m prid?van?m jed?l do n?kupn?ho ko??ka aj z don?kov?ch slu?ieb, ktor? neprij?maj? elektronick? objedn?vky. Na na?ich str?nkach n?jdete u? ?oskoro v?etky don?kov? slu?by a ich preh?adn? menu v elektronickej podobe.

  • Link ejer:
  • Www.jedlodomov.sk
  • Antal Hits:
  • 0